2004

Papers:

  • KOSHIZUKA Noboru, SAKAMURA Ken: “Ubiquitous ID Technologies and Their Applications (2. Ubiquitous Communications from Small Objects)(Ubiquitous Communications : Network Technologies from Anywhere)”, The Journal of the Institute of Electronics, Information, and Communication Engineers, 87(5), 374-378 (2004).
  • K. Sakamura: “Computer City”, Journal of the Society of Instrument and Control Engineers, 43(1) 52-58 (2004/1).
  • K. Sakamura: “From Digital Museum to Ubiquitous Museum”, Journal of Japanese Society for Artificial Intelligence, Vol. 18, No. 3, pp. 259-266 (2003/5/1).
  • Ken Sakamura and Noboru Koshizuka: “T-Engine: The Open Realtime Embedded Systems Platform”, IEEE MICRO, Vol. 22, No. 6 (2002/12).
  • Sakamura K.: “Making Computers Invisible”, IEEE, micro, (Vol. 22, No. 6) pp. 7-11 (2002/11).
  • Sakamura K.: “Future SOC Possibilities”, IEEE, micro, (Vol. 22, No. 5) pp. 7-9 (2002/9).
  • Sakamura K.: “Large Market on the Horizon”, IEEE, micro, (Vol. 22, No. 4) p. 4 (2002/7).
  • Sakamura K.: “The Test of Time”, IEEE micro, (Vol. 22, No. 3) p. 2 (2002/6).
  • KURAMITSU KIMIO, SAKAMURA KEN: “Ubiquitous Database on a Contactless Smartcard”, Transactions of Information Processing Society of Japan, Vol.43, No.SIG_5(TOD_14), pp. 110-117 (2002/6).
  • Kuramitsu K. & Sakamura K.: “Electronic tickets on contactless Smartcard database”, Lecture Notes in Computer Science 2453, 0302–9743. (2002).
  • Sakamura K.: “The Next Challenge”, IEEE micro, (Vol. 22, No. 1) p. 2 (2002).
  • Ken Sakamura and Noboru Koshizuka: “The eTRON Wide-Area Distributed-System Architecture for E-Commerce”, IEEE MICRO, Vol. 21, No. 6, pp. 7-12 (2001/12).
  • K. Sakamura: “Congenital Anomalies, Vol.41, No.3, pp. 228-229”, N/A (2001/9).
  • Sakamura K.: “A Java-enabled Evolution”, IEEE, micro, (Vol. 21, No. 4) pp. 2-3, 5 (2001/7).
  • Sakamura K.: “In Search of Perfect Computing”, IEEE, micro, (Vol. 21, No. 3) p. 2 (2001/5).
  • Sakamura K.: “A New Challenge”, IEEE, micro, (Vol. 21, No. 2) p. 2 (2001/3).
  • Sakamura K.: “Beginnings and Endings”, IEEE, micro, (Vol. 21, No. 1) pp. 4-5 (2001/1).
  • Hachiya S.: “Java Use in Mobile Information Devices: Introducing JTRON”, IEEE MICRO, 16–21. (2001).
  • K. Sakamura: “Radio frequency identification and noncontact smart cards”, IEEE MICRO, Vol. 21, No. 6, pp. 4-6 (2001).
  • Kimio Kuramitsu, Tadashi Murakami and Ken Sakamura: “TRN: Tamper Resistance Network”, Transactions of Information Processing Society of Japan, Vol. 42, No. 8, pp. 2114-2122 (2001).
  • Kimio Kuramitsu and Ken Sakamura: “Semistructured Object: A Ubiquitous Data Model”, Transactions of Information Processing Society of Japan, Vol. 42, No. SIG15, pp. 40-49 (2001).
  • Yukihiko Shigesada, Noboru Koshizuka and Ken Sakamura: “Hypermedia Resource Management Mechanismof the Distributed Hypermedia Operating System ‘Net-BTRON'”, Transactions of Information Processing Society of Japan, Vol. 42, No. 6, pp.1662-1675 (2001).
  • Sakamura K.: “Stepping Into THE Future”, IEEE, micro, (Vol. 20, No. 6) pp. 10-11 (2000/11).
  • Kimio Kuramitsu and Ken Sakamura: “Compound Content Service Enables Customer-oriented Business Collaborations across the Internet(Special Issue on Electronic Intellectual Properties and Social Infrastructure)”, Transactions of Information Processing Society of Japan, Vol.41, No.11, pp. 2967-2977 (2000/11).
  • Aoki Tioshiharu, Inose Hiroshi, Uenohara Michiyuki, Utsunomiya Toshio, Enomoto Hajime, Endo Keiji, Ogata Kenji, Kaneko Hisashi, Kimura Etsuro, Kuno Hisao, Saito Tadao, Sakamura Ken, Sawasaki Kenichi, Sawabe Eiichi, Shimomura Naohisa, Shirai Yoshiaki, Takagi Noboru, Takahashi Ryo, Tazaki Saburo, Tanimoto Masayuki, Tamura Hideyuki, Tsukada Keiichi, Terada Hiroaki, Nakatsu Ryohei, Nakamura Yoshiro, Nishizawa Junichi, Nishizawa Taiji, Noguchi Syoichi, Hatori Mitsutoshi, Hayashi Kozo, Hiwatashi Kenji, Fukinuki Takahiko, Mizuno Hiroyuki, Miya Kenichi, Miyahara Makoto, Mushiake Yasuto, Murai Jun, Morita Kiyoshi, Moriwaki Yoshio, Yasuda Yasuhiko, : “Eassy Image Information Media in 21st Century(2 Image Information Media in 21st Century)(Special Issue The 50th Anniversary of the ITE)”, The journal of the Institute of Image Information and Television Engineers, Vol. 54, No. 4, pp. 516-526 (2000/4/20).
  • Kimio Kuramitsu and Ken Sakamura: “Compound Content Service Enables Customer-oriented Business Collaborations across the Internet”, IPSJ Journal, Vol. 41, No. 11, pp. 2967-2977 (2000).
  • Kimio Kuramitsu and Ken Sakamura: “PCO: EC Content Description Language Supporting Distributed Schemas across the Internet”, Transactions of Information Processing Society of Japan, Vol. 41, No. 1, pp. 110-122 (2000).
  • KURAMITSU KIMIO, SAKAMURA KEN: “PCO: EC Content Description Language Supporting Distributed Schemas across the Internet”, Transactions of Information Processing Society of Japan, Vol.41, No.1(20000115) pp. 110-122 (2000/1).
  • Sakamura K.: “Performance in the New Millennium”, IEEE, micro, (Vol. 20, No. 1) pp. 2-3 (2000/1).
  • Sakamura K.: “Advancing Microelectronics Technology”, IEEE, micro, (Vol. 19, No. 5) p. 2 (1999/9).
  • Sakamura K.: “Designing Low-Power CPUs”, IEEE, micro, (Vol. 19, No. 4) p. 2 (1999/7).
  • K. Sakamura: “Progress of State-of-art Technologies : 1-6 Microprocessor”, The Journal of the Institute of Electronics, Information, and Communication Engineers, Vol. 82, No. 5, pp. 444-446 (1999/5/25).
  • : “TRON-Specification VLSI CPU (15 Years of the TRON Project)”, Journal of Information Processing Society of Japan, 40(3) 252-257 (1999/3/15).
  • Yura Shunsuke, Usaka Tomonori, Sakamura Ken: “Designand Implementation of the Browser for the Multimedia Multi-User Dungeon of the Digital Museum(Human Interface and Interaction)”, Transactions of Information Processing Society of Japan, 40(2) 661-669 (1999/2/15).
  • Bose P., Conte T. & Austin T.: “Challenges in processor modeling and validation”, Micro, IEEE 19(3), 9–14. (1999).
  • Shunsuke Yura, Tomonori Usaka and Ken Sakamura: “Design and Implementation of the Browser for the Multimedia Multi-User Dungeon of the Digital Museum”, Transactions of Information Processing Society of Japan, Vol. 40, No. 2, pp. 661-669 (1999).
  • Ken Sakamura: “Entertainment and Edutainment”, IEEE MICRO Chips, Systems, Software, and Applications. Vol. 19, No. 6, pp. 15-19 (1999).
  • Koshizuka N.: “Human Machine Interface Research of TRON Project”, Journal of Information Processing Society of Japan, Vol. 40, pp. 246-251 (1999).
  • Aki Watanabe Tomita and Ken Sakamura: “Improving Design Dependability by Exploiting an Open Model-Based Specification”, IEEE Transactions on Computers, Vol. 48, No. 1, pp. 24-37 (1999).
  • K. Sakamura: “TRON-Specification Chip”, IPSJ Magazine, Vol. 40, No. 3, pp. 252-257 (1999).
  • K. Sakamura: “15 Years of the TRON Project (15 Years of the TRON Project)”, Journal of Information Processing Society of Japan, Vol. 40, No. 3, pp. 216-222 (1999).
  • K. Sakamura: “Welcome to the 21st century (EIC Message)”, IEEE Micro, Vol. 19, No. 1, pp. 2-3 (1999/1).
  • K. Sakamura: “Foreword (15 Years of the TRON Project)”, Journal of Information Processing Society of Japan, Vol. 40, No. 3, p. 215, p.258 (1999).
  • Takada Hiroaki, Sakamura Ken: “A Real-Time Synchronization Protocol Controlling Abortions of Critical Sections”, The transactions of the Institute of Electronics, Information and Communication Engineers Vol. 81, No. 8, pp. 966-975 (1998/8/25).
  • K. Sakamura: “Digital Museum : Construction of a New Type of Museum that Fully Utilizes Computers”, Journal of Information Processing Society of Japan (JIPS), Vol. 39, No. 5, IPSJ, pp. 385-392 (1998/5/15).
  • K. Sakamura: “Microprocessor Technologies in Japan”, Journal of Information Processing Society of Japan (IPSJ), Vol. 39, No. 3, IPSJ, pp. 188-194 (1998/3/15).
  • K. Sakamura: “The University of Tokyo ‘Digital Museum’ (Image Information from Cultural Viewpoint)”, The journal of the Institute of Image Information and Television Engineers, Vol. 52, No. 1, pp. 7-10 (1998/1/20).
  • Hiroaki Takada and Ken Sakamura: “A Real-Time Synchronization Protocol Controlling Abortions of Critical Sections”, Transactions of the Institute of Electronics, Information and Communication Engineers, Vol. J81-D-1, No. 8, pp. 966-975 (1998).
  • C.-D. Wang, H. Takada and K. Sakamura: “Priority Inheritance Spin Lock Algorithms and their Evaluation”, Trans. of Information Processing Society of Japan, vol.38, no.11, pp. 2262-2273 (1997/11).
  • K. Sakamura: “Digital Museum”, The Journal of the Institute of Image Electronics Engineers of Japan, 26(5) 574-577 (1997/10/25).
  • Aizu Izumi, Itoh Hakubun, Ikeda Katsuo, Inose Hiroshi, Iwai Toshio, Enomoto Hajime, Onoe Morio, Ohhashi Tsutomu, Okazaki Sakae, Kawauchi Takayuki, Kimura Taro, Kumon Syunpei, Kusahara Machiko, Kobayashi Hisashi, Sakai Toshiyuki, Sakamura Ken, Shimojyo Shinsuke, Shimohara Katsunori, Tamura Hideyuki, Tamegaya Syuichi, Chiba Reiko, Tosa Naoko, Nagao Makoto, Nishigaki Toru, Nishizawa Junichi, Noguchi Syoichi, Hattori Kei, Hirose Michitaka, Fukumura Akio, Fujiwara Hiroshi, Matsuoka Seigo, Yasuda Yasuhiko, Yamane Kazuma, Yoshimi Toshiya, : “(Toward the New Ere Image Information Media)”, The journal of the Institute of Image Information and Television Engineers, Vol. 51, No. 1, pp. 5-17 (1997/1/20).
  • K. Sakamura: “Advanced DRAM Technology (Guest Editor’s Introduction),”, IEEE MICRO, Vol. 17, No. 6 (1997).
  • Wang C., Takada H. and Sakamura K.: “Priority Inheritance Spin Lock Algorithms and Their Evaluation”, Transactions of Information Processing Society of Japan, Vol. 38, pp. 2262-2273 (1997).
  • WATANABE Aki, SAKAMURA Ken: “Implementation of Design Fault Tolerance Based on a Standardization Project for Operating Systems”, The transactions of the Institute of Electronics, Information and Communication Engineers, 79(7) 468-474 (1996/7/25).
  • A. Watanabe and K. Sakamura, Implementation of Design Fault Tolerance: “Based on a Standardization Project for Operating Systems”, Transactions of IEICE (D-I), Vol. J79-D-I, No. 7, pp. 468-474 (1996/7).
  • N. Koshizuka, and K. Sakamura: “A GUI Architecture Facilitating Cooperation among Software Components in Distributed Environments”, Computer Software, Vol. 13, No. 3, pp. 49-64 (1996/5).
  • H. Takada, and K. Sakamura: “uITRON for Small-Scale Embedded Systems”, IEEE MICRO, Vol. 15, No. 6, pp. 46-54 (1995/12).
  • Takada Hiroaki, Sakamura Ken: “Queueing Spin Lock Algorithms with Preemption”, The transactions of the Institute of Electronics, Information and Communication Engineers, Vol.J78-D-1, No.8, pp. 661-669 (1995/8/25).
  • H. Takada, and K. Sakamura: “Queueing Spin Lock Algorithms with Preemption”, Transactions of IEICE, Vol. J78-D-I, No. 8, pp. 661-669 (1995/8).
  • Sakiyama N., Takada H. and Sakamura K.: “Bubble Lock: Another Priority-orderd Spin Lock Algorithm”, Collection of Position Papers for the 2nd Youth Forum in Computer Science and Engineering (YUFORIC) (1995).
  • Sakamura K.: “Guest Editor’s Introduction: Microelectronics in Japan”, IEEE Micro 15(6), 8–10. (1995).
  • K. Sakamura: “Computers as Infrastructure in the Future Society and the TRON Project”, Journal of Information Processing Society of Japan, Vol. 35, No. 10, pp. 895-902 (1994/10/15).
  • N. Koshizuka, T. Mutoh, and K. Sakamura: “TRON Human-Machine Interface Specifications for Everyday Life”, Journal of Information Processing Society of Japan, Vol. 35, No. 10, pp. 934-939 (1994/10).
  • Koshizuka Noboru, Muto Toshihisa, Sakamura Ken: “TRON Human Interface Specification for Everyday Life”, Journal of Information Processing Society of Japan, Vol.35, No.10, pp. 934-939 (1994/10).
  • N. Koshizuka, and K. Sakamura: “Design and Implementation of Multiuser Interface System Based on the Shared Interaction Object Model”, Transactions of Information Processing Society of Japan, Vol. 35, No. 9, pp. 1779-1793 (1994/9).
  • Koshizuka Noboru, Sakamura Ken: “Design and Implementation of Multiuser Interface System Based on the Shared Interaction Object Model”, Transactions of Information Processing Society of Japan, Vol.35, No.9(19940915) pp. 1779-1793 (1994/9).
  • Takada H., Tamaru K., Kudou K., Shimizu T. and Tsubota H.: “The Present and Future of the ITRON Subproject—Kernel Specifications and their Implementation—“, Journal of Information Processing Society of Japan, Vol. 35, pp. 903-909 (1994).
  • Sakamura K.: “Toward a World Filled with Computers”, IEEE Micro, 6–11. (1993).
  • H. Takada, and K. Sakamura: “ITRON-MP: An Adaptive Real-time Kernel Specification for Shared-Memory Multiprocessor Systems”, IEEE Micro, Vol. 11, No. 4, pp. 24-27, 78-85 (1991/8).
  • K. Sakamura: “Computerized Living Environment”, Transactions of IEICE, Vol. 111-D, No. 5, pp. 347-348 (1991).
  • K. Sakamura: “The Current Japanese Computer Scene”, IEEE Micro, Vol. 10, No. 2, pp. 12-13 (1990/4).
  • K. Sakamura: “The TRON Intelligent House”, IEEE Micro, Vol. 10, No. 2, pp. 6-7 (1990/4).
  • K. Sakamura, and T. Enomoto: “32-Bit Microprocessors Based on the TRON Architecture Specification”, Transactions of Information Processing Society of Japan, Vol. 30, No. 5, pp. 565-573 (1990/2).
  • Sakamura K.: “Design Policy of the Operating System Based on the BTRON2 Specification”, In TRON Project 1990 (1990), Springer-Verlag, pp. 103-118 (1990).
  • N. Nishio, H. Takada, and K. Sakamura: “Dynamic Stepwise Task Scheduling Algorithm for a Tightly-Coupled Multiprocessor ITRON”, In TRON Project 1990, Springer-Verlag, pp. 43-62 (1990).
  • K. Sakamura: “Programmable Interface Design in HFDS”, In TRON Project 1990, Springer-Verlag, pp. 3-22 (1990).
  • K. Sakamura: “TRON and the Standardization of Software”, Computer Software, Vol. 7, No. 3, pp. 83-89 (1990).
  • K. Sakamura, and T. Enomoto: “32-bit Microprocessors Based on the TRON Specification”, Microprocessors and Microsystems, Vol. 13, No. 8, pp. 503-513 (1989/10).
  • H. Takeyama, and K. Sakamura: “Design and Implementation of the ITRON Specification – An Embedded Industrial Real-time OS”, Microprocessors and Microsystems, Vol. 13, No. 8, pp. 514-524 (1989/10).
  • K. Sakamura: “Ken Sakamura answers key questions about TRON”, Microprocessors and Microsystems, Vol. 13, No. 8, pp. 548-549 (1989/10).
  • M. Shimizu, Y. Kushiki, and K. Sakamura: “Operating System Based on the BTRON Specifications”, Microprocessors and Microsystems, Vol. 13, No. 8, pp. 525-535 (1989/10).
  • K. Sakamura: “The TRON Project”, Microprocessors and Microsystems, Vol. 13, No. 8, pp. 493-502 (1989/10).
  • K. Sakamura, Y. Kushiki, and K. Oda: “An Overview of the BTRON/286 Specification”, IEEE Micro, Vol. 9, No. 3, pp. 14-25 (1989/6).
  • Sakamura K.: “Computer Proiects”, IEEE micro, (Vol. 9, No. 3) pp. 12-13 (1989/6).
  • H. Takeyama, and K. Sakamura: “Design Concept and Implementation of the ITRON Specification Embedded Real-time Operating System”, Journal of Information Processing Society of Japan, Vol. 30, No. 5, pp. 532-543 (1989/5).
  • K. Sakamura: “The Concepts Behind the TRON Project and Development”, Journal of Information Processing Society of Japan, Vol. 30, No. 5, pp. 522-531 (1989/5).
  • TAKEYAMA Hiroshi, SAKAMURA Ken: “Desing Concept and Implementation of ITRON Specification-Embedded Industrial Realtime OS”, Journal of Information Processing Society of Japan, Vol.30, No.5, pp. 532-543 (1989/5).
  • K. Sakamura, and T. Enomoto: “32-bit Microprocessors Based on the TRON Specification”, Journal of Information Processing Society of Japan, Vol. 30, No. 5, pp. 565-573 (1989/3).
  • Sakamura K.: “Bibliography of the TRON Project”, Microprocessors and Microsystems. (1989).
  • T. Wasano, Y. Kobayashi, T. Terazaki, and K. Sakamura: “Design of General Rules in CTRON Interfaces”, In TRON Project 1989, Springer-Verlag, pp. 135-154 (1989).
  • N. Koshizuka, H. Takada, M. Saito, Y. Saito, and K. Sakamura.: “Implementation Issues of the TACL/TULS Language System on BTRON”, In TRON Project 1989, Springer-Verlag, pp. 113-132 (1989).
  • K. Sakamura: “The Computerized Society”, In TRON Project 1989, Springer-Verlag, pp. 3-14 (1989).
  • K. Sakamura, K. Tamai, K. Tanaka, S. Tsunoda, K. Tsurumi, and M. Kaneko: “The μBTRON Bus: Function and Applications”, In TRON Project 1989, Springer-Verlag, pp. 101-112 (1989).
  • K. Sakamura: “TRON As a Highly Functional Distributed System. Systems”, Control and Information, Vol. 33, No. 1, pp. 8-14 (1989/1).
  • K. Sakamura, K. Tsurumi, and H. Kato: “Applying the μBTRON Bus to a Music LAN”, IEEE Micro, Vol. 8, No. 2, pp. 60-66 (1988/4).
  • K. Sakamura, R. Sano, and K. Honma: “Introducing Tobus, the System Bus in the TRON Architecture”, IEEE Micro, Vol. 8, No. 2, pp. 47-59 (1988/4).
  • Inayoshi H., Kawasaki I., Nishikukai T., Ltd H. & Sakamura K.: “Realization of Gmicro/200”, IEEE micro, Volume 8, Issue 2, Page(s):12 – 21 (1988/4).
  • K. Sakamura: “Design of MTRON: Construction of HFDS”, In TRON Project 1988, Springer-Verlag, pp. 21-32 (1988).
  • R. T. Myers, and K. Sakamura: “Natural Language Translation Services in BTRON”, In TRON Project 1988, Springer-Verlag, pp. 93-108 (1988).
  • K. Sakamura: “TACL: TRON Application Control-flow Language”, In TRON Project 1988, Springer-Verlag, pp. 79-92 (1988).
  • H. Takada, and K. Sakamura: “The Type Mechanism of the TIPE/L Programming Language”, In TRON Project 1988, Springer-Verlag, pp. 119-132 (1988).
  • K. Sakamura: “TULS: TRON Universal Language System”, In TRON Project 1988, Springer-Verlag, pp. 3-19 (1988).
  • K. Sakamura: “The Design Approach of BTRON Human Interface”, Transactions of IEICE, Vol. J70-D, No. 11, pp. 2039-2046 (1987/11).
  • K. Sakamura: “Motivation Behind and the Current Status of the TRON Project”, Journal of the Japan Society of Precision Engineering, Vol. 53, No. 10, pp. 1546-1549 (1987/10/5).
  • K. Sakamura: “What Does TRON Mean? Where is TRON Now?”, Transactions of JSPE, Vol. 53, No. 10, pp. 44-47 (1987/10).
  • K. Sakamura: “Architecture of the TRON VLSI CPU”, IEEE Micro, Vol. 7, No. 2, pp. 17-31 (1987/4).
  • K. Sakamura: “BTRON: The Business-oriented Operating System”, IEEE Micro, Vol. 7, No. 2, pp. 53-65 (1987/4).
  • K. Sakamura: “The TRON Project”, IEEE Micro, Vol. 7, No. 2, pp. 8-14 (1987/4).
  • Y. Kushiki, M. Andoh, M. Kobayashi, Y. Imai, and K. Sakamura: “An Implementation Based upon the BTRON Specification”, In TRON Project 1987, Springer-Verlag, pp. 113-126 (1987).
  • S. Tachibana, and K. Sakamura: “An Implementation of the TRON Keyboard.”, In TRON Project 1987, Springer-Verlag, pp. 139-150 (1987).
  • K. Sakamura: “BTRON: An Overview”, In TRON Project 1987, Springer-Verlag, pp. 75-82 (1987).
  • K. Sakamura: “BTRON: Human-Machine Interface”, In TRON Project 1987, Springer-Verlag, pp. 83-96 (1987).
  • T. Wasano, M. Ohminami, Y. Kobayashi, T. Ohkubo, and K. Sakamura: “Design of CTRON”, In TRON Project 1987, Springer-Verlag, pp. 157-172 (1987).
  • K. Sakamura: “ITRON: An Overview”, In TRON Project 1987, Springer-Verlag, pp. 29-34 (1987).
  • K. Sakamura: “Multi-language Character Sets Handling in TAD”, In TRON Project 1987, Springer-Verlag, pp. 97-111 (1987).
  • Takeyama H., Shimizu T. & Horikoshi H.: “The HI Series Operating Systems with ITRON. K. Sakamura (ed) TRON Project 1987”, Springer-Verlag, Tokyo, Berlin, Heidelberg, New York, London, Paris. (1987).
  • K. Sakamura: “The Objectives of the TRON Project”, In TRON Project 1987 Springer-Verlag, pp. 3-16 (1987).
  • K. Sakamura: “TRON VLSI CPU: Concepts and Architecture”, In TRON Project 1987, Springer-Verlag, pp. 199-238 (1987).
  • K. Sakamura, K. Tsurumi, and H. Kato: “μBTRON Bus: Design and Evaluation of Musical Data Transfer”, In TRON Project 1987, Springer-Verlag, pp. 127-138 (1987).
  • K. Sakamura: “A Proposal of New Unified Model of Man-Machine Interaction in the BTRON Environment”, Journal of Information Processing Society of Japan, Vol. 26, No. 11, pp. 1321-1328 (1985/11).
  • K. Sakamura: “Realtime Operating System: ITRON”, Journal of Robotics Society of Japan, Vol. 3, No. 5, pp. 459-466 (1985/10).
  • K. Sakamura: “Computer Architecture As a Thought-Support System — the TRON Project”, Science, Vol. 55, No. 9, pp. 530-531 (1985/9).
  • K. Sakamura: “Super Workstation:Archiecture”, Journal of Information Processing Society of Japan, Vol.25, No.2, pp. 93-102 (1984/2).
  • K. Sakamura and C. Ishikawa: “VLSI-BASED COMPUTER ARCHITECTURE”, Journal of Information Processing Society of Japan, Vol.24, No.2, pp. 156-175 (1983/2).
  • Shimizu T. & Sakamura K.: “MIXER: an expert system for microprogramming”, ACM SIGMICRO Newsletter 14(4), 168–175. (1983).
  • Maekawa M., Sakamura K. & Ishikawa C.: “Firmware structure and architectural support for monitors, vertical migration and user microprogramming”, ACM SIGARCH Computer Architecture News 10(2), 185–194. (1982).
  • K. Sakamura: “Hardware Description Language”, Journal of Information Processing Society of Japan, Vol.22, No.6, pp. 570-573 (1981/6).
  • Ishikawa C., Sakamura K. & Maekawa M.: “Adaptation and personalization of VLSI-based computer architecture”, ACM SIGMICRO Newsletter 12(4), 51–61. (1981).
  • ABE JOICHI, SAKAMURA KEN, SAKAMAE WAICHI, AISO HIDEO: “An Investigation on the Nature of the PB Curves of Software Projects”, Transactions of Information Processing Society of Japan, Vol.20, No.4, pp. 306-313 (1979/7).
  • K. Sakamura: “The Evolution of the DEC system 10”, Journal of Information Processing Society of Japan, Vol.19, No.5, pp. 479-480 (1978/5).
  • K. Sakamura: “Evaluation of Computer Architectures via Test Programs”, Journal of Information Processing Society of Japan, Vol.18, No.11, p. 1181 (1977/11).
  • K. Sakamura: “Associative Processor Architecture-A Survey”, Journal of Information Processing Society of Japan, Vol.18, No.7, pp. 748-749 (1977/7).
  • K. Sakamura: “Aspect of a Dynamically Adaptive Operating System”, Journal of Information Processing Society of Japan, Vol.18, No.6, pp. 617-618 (1977/6).
  • SHIMADA TOSHIO, YAMAGUCHI YOSHINORI, SAKAMURA KEN: “High level language machine”, Journal of Information Processing Society of Japan, 18(4) 386-394 (1977/4/15).
  • Sakamura K., Kitafusa H., Takeyari Y. & Aiso H.: “A Debugging Machine-An Approach to an Adaptive Computer”, Information Processing 77, 23–28. (1977).
  • SHIMADA TOSHIO, YAMAGUCHI YOSHINORI, SAKAMURA KEN: “Lisp Machine and its Evaluation”, The Transactions of the Institute of Electronics and Communication Engineers of Japan, D 59(6) p406-413 (1976/6).

 • SAKAMURA Ken, TAKEMURA Shin-ichi, HARADA Akira, KAWASAKI Kazuo, KAWAKITA Shu-ya: “The 50^Anniversary Memorial Symposium : A Prospect of Half a Century – What can DESIGN do ?”, Special issue of Japanese Society for Science of Design 12(1) 8-35 (2004/5/28).
 • SAKAMURA K.: “The Reality and Future of the Ubiquitous Computing Society”, Journal of the Society of Automotive Engineers of Japan 58(2) 4-8 (2004).
 • Ken Sakamura and Noboru Koshizuka: “Technologies for Computing Everywhere Environments”, Korea Information Processing Society Review, July, pp. 11~22 (2003).
 • K. Sakamura: “Digital Society and Environment”, Environmental information science, 29(2) 1 (2000/7/25).
 • K. Sakamura: “Special Lecture ‘Computer phylosophy in 21st century’ (Commemorative Technical forum for the 40th Anniversary of the foundation of INFOSTA)”, The journal of Information Science and Technology Association, Vol. 41, No. 8, pp. 615-623 (1991/8/1).
 • N/A: “Office Analysis and Modeling Methodology by Office Analyzer”, Office Automation, Vol.3, No.1, pp. 28-35 (1982/3).

International conferences:

 • Shinsuke Kobayashi, Miki Hayakawa, Yasuyuki Okuma, Isao Shimokawa, Masaaki Shida, Shunzo Yamashita, Noboru Koshizuka and Ken Sakamura: “T-Air: Low Power Wireless Sensor Network Platform for Ubiquitous Computing”, First International Workshop on Networked Sensing Systems (INSS) (2004/6).
 • Ken Sakamura: “Ucode Architecture and RFID”, in Proc. 2004 RFID International Symposium (Korea), pp. 3~24 (2004).
 • Ken Sakamura and Noboru Koshizuka: “T-Engine: The Open, Real-time Embedded-Systems Platform for Ubiquitous Computing”, in Proc. 2003 Symposium on VLSI Circuits (2003/6).
 • Katsunori Shindo, Noboru Koshizuka, and Ken Sakamura: “Large-scale Ubiquitous Information System for Digital Museum”, in Proceedings of the 21th IASTED (2003/2).
 • Noboru Koshizuka and Ken Sakamura: “T-Engine Project: The Open Platform Project for Ubiquitous Computing”, in Proc. First International Conference on Ubiquitous Computing (ICUC 2003), Korea, pp. 185~190 (2003).
 • Ken Sakamura: “Ubiquitous Computing: Making It a Reality”, ITU TELECOM World2003, Geneva Palexpo, Geneva, Oct. 13, pp. 1~9 (2003).
 • Katsunori Shindo, Noboru Koshizuka, and Ken Sakamura: “Ubiquitous Information System for Digital Museum using Smart Cards”, in Proceedings of the SSGRR (2003/1).
 • BABA A., KOSHIZUKA N. & SAKAMURA K.: “The Digital Museum of Historical Study”, Joho Shori Gakkai Shinpojiumu Ronbunshu 2002(13), 289–296. (2002).
 • K. Sakamura: “Ubiquitous computing revolution”, Electronics and Telecommunications Research Institute, ETRI U-Korea forum, Seoul Korea, 2002 (2002).
 • Kimio Kuramitsu and Ken Sakamura: “Openbasket: a Pick-and-Droppable Shopping Agent Placing Order to Multiple Electronic Storefronts”, In Proceedings of the 2001 Symposium on Applications and the Internet (IEEE/IPSJ SAINT2001) (2001).
 • Noboru Koshizuka and Ken Sakamura: “Tokyo University Digital Museum”, In Proceedings of the 2000 Kyoto International Conference on Digital Libraries: Research and Practice, pp. 120-129 (2001).
 • Noboru Koshizuka and Ken Sakamura: “Tokyo University Digital Museum”, in Proc. 2000 Kyoto International Conference on Digital Libraries: Research and Practice, Kyoto University, The British Library, and NSF, pp. 179-186, IEEE CS Press (2000/11).
 • Yukihoko Shigesada, Noboru Koshizuka, and Ken Sakamura: “NetBTRON”, in Proc. IFIP ICCT2000/WCC2000, Beijing, China (2000/8).
 • Yukihiko Shigesada, Noboru Koshizuka and, Ken Sakamura: “A Distributed Hypermedia Operating System: Net-BTRON”, In Proceedings of the International Conference on Communication Technology, pp. 1400-1412 (2000).
 • Mori H. & Sakamura K.: “A New Network Layer Protocol with Routing Address and Tables Auto-Configuration Mechanism”, Proceedings of the The 20th International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS 2000). (2000).
 • Kimio Kuramitsu and Ken Sakamura: “Composite Content Supply-Chain for the Interoperability of XML-Based Electronic Business”, In Proceedings of International Conference of Information Technology for Business Management (IFIP World Congress ITBM2000), pp. 376-383 (2000).
 • Kimio Kuramitsu and Ken Sakamura: “Distributed Object-Oriented Schema for XML-based Electronic Catalog Sharing Semantics among Businesses”, In Proceedings of the First International Conference of Web Information Systems Engineering (WISE2000), pp. 81-90 (2000).
 • Kimio Kuramitsu, Hajime Matsuda, Tadashi Murakami and Ken Sakamura: “TTP: Secure ACID Transfer Protocol for Electronic Ticket between Personal Tamper-Proof Devices”, In Proceedings of the 24th Annual International Computer Software & Applications Conference (IEEE COMPSAC 2000), pp. 87-92 (2000).
 • Noboru Koshizuka, Ken Sakamura, Hideo Katayama, Takeshi Tamura: “100,000 Chinese Characters Set ‘GT Mincho’ and its Processing Environment as a Global Communications Infrastructure”, in Proc. International Conference on Computer Communication (ICCC) ’99 (1999/9).
 • S. Yura, T. Usaka, and Ken Sakamura: “Video Avatar: Embedded Video for Collaborative Virtual Environment”, In Proceedings of IEEE International Conference on Multimedia Computing and Systems ’99 (1999/6).
 • Koshizuka N., Sakamura K., Katayama H. and Tamura T.: “An 100,000 Chinese Characters Set “GT Mincho” and its Processing Environment as a Global Communications Infrastructure”, Proceedings of the ICCC ’99 (1999).
 • Kimio Kuramitsu and Ken Sakamura: Digiket: “Decentralized Architecture for Worldwide Electronic Market”, In Proceedings of the IEEE COMPSAC ’99 (the 23rd Annual International Computer Software & Applications Conference), pp. 430-435 (1999).
 • SAKAMURA K.: “Future and environment in universities. Learning, research and education, and practice. Challenge of elctronic brain natural history.”, Tokyo Daigaku Kankyo Anzen Kenkyu Senta Shinpojiumu 8, 120–122. (1999).
 • Noboru Koshizuka, Hajime Matsuda, Yosuke Ishiwatari and Ken Sakamura: “SMARTPOINT: A Distributed Presentation Support System with Cooperative Multiple Handheld Computers”, In Proceedings of the JSSST Workshop on Interactive Systems and Software ’99 (1999).
 • T. Usaka, S. Yura, K. Fujimori, H. Mori, and K. Sakamura: “A Multimedia MUD System for the Digital Museum”, In Proceedings of the 3rd Asia Pacific Computer Human Interaction, IEEE CS Press, pp. 32-37 (1998).
 • Shunsuke Yura, Kazuhiko Fujimori and Ken Sakamura: “Augmented Virtuality in the Digital Museum Multimedia Multi-User Dungeon”, In Proceedings of the 14th TRON Project International Symposium. pp. 9-11 (1998).
 • Yura S., Usaka T., Fujimori K. and Sakamura K.: “Design and Implementation of the Browser for the Multimedia Multi-User Dungeon of the Digital Museum”, In Proceedings of the 3rd Asia Pacific Computer Human Interaction, pp. 44-49 (1998).
 • Ken Sakamura: “Digital Museum”, IPSJ Symposium Series, Vol. 98, No. 16, Vol. 98, No. 16, pp. 7-14 (1998).
 • Ken Sakamura: “Open Architecture and TRON”, In Proceedings of the 14th TRON Project International Symposium, pp.1-2 (1998).
 • Kimio Kuramitsu and Ken Sakamura: “Proposal of New Commodity Description Language for Open E-Commerce Architecture”, In Proceedings of Digital Document Symposium (DD), Vol. 98, No. 3, pp. 25-35 (1998).
 • H. Takada and K. Sakamura, A Novel Approach to Multiprogrammed: “Multiprocessor Synchronization for Real-Time Kernels”, In Proc. of 18th IEEE Real-Time Systems Symposium (RTSS), pp.134-143 (1997/12).
 • H. Takada and K. Sakamura, Schedulability of Generalized Multiframe: “Task Sets under Static Priority Assignment”, In Proc. of 4th International Workshop on Real-Time Computing Systems and Applications (RTCSA), pp.80-86 (1997/10).
 • Takada H. and Sakamura K.: “A Novel Approach to Multiprogrammed Multiprocessor Synchronization for Real-Time Kernels”, Proceedings of the 18th IEEE Real-Time Systems Symposium (RTSS), pp. 134-143 (1997).
 • K. Sakamura et al.: “Intelligent Environments-Spatial Aspects of the Information Revolution “Computer City””, North-Holland, pp. 624-631 (1997).
 • Takada H. and Sakamura K.: “Schedulability of Generalized Multiframe Task Sets under Static Priority Assignment”, Proceedings of 4th International Workshop on Real-Time Computing Systems and Applications (RTCSA), pp. 80-86 (1997).
 • K. Sakamura: “Tokyo University Digital Museum -Goals and Technologies-“, Information Processing Science Symposium 1997, IPSJ, pp. 69-76 (1997).
 • H. Takada, C.-D. Wang, and K. Sakamura, Issues for Realizing a: “Scalable Real-Time Kernel for Function-Distributed Multiprocessors”, Proc. of the Work in Progress Session of 17th IEEE Real-Time Systems Symposium, pp.23-26 (1996/12).
 • H. Mori, Y. Mano, H. Takada, and K. Sakamura, μITRON bus: A Real-Time: “Control LAN for Open NetworK.vironment”, Proc. of 3rd International Workshop on Real-Time Computing Systems and Applications (RTCSA), pp.227-234 (1996/10).
 • H. Mori, Y. Mano, H. Takada, and K. Sakamura: “μITRON bus: A Real-Time Control LAN for Open Network Environment”, In Proceedings of the 3rd International Workshop on Real-Time Computing Systems and Applications (RTCSA), IEEE CS Press (1996/10).
 • C.-D. Wang, H. Takada, and K. Sakamura: “Priority Inheritance Spin Locks for Multiprocessor Real-Time Systems”, In Proceedings of the International Symposium on Parallel Architectures, Algorithms, and Networks (I-SPAN), IEEE CS Press, pp. 70-76 (1996/6).
 • H. Takada, and K. Sakamura: “Inter- and Intra-Processor Synchronizations in Multiprocessor Real-Time Kernel”, In Proceedings of the 4th International Workshop on Parallel and Distributed Real-Time Systems (WPDRTS), IEEE CS Press, pp. 69-74 (1996/4).
 • A. Watanabe and K. Sakamura: “A Specification-Based Adaptive Test Case Generation Strategy for Open Operating System Standards”, In Proceedings of the 18th International Conference on Software Engineering (ICSE-18), IEEE Computer Society Press, pp. 81-89 (1996/3).
 • T. Usaka and K. Sakamura: “A Design and Evaluation of the Multi-User Virtual Environment Server System for the Digital Museum”, In Proceedings of the Thirteenth TRON Project International Symposium, IEEE CS Press, pp. 60-69 (1996).
 • Sakamura K.: “Bibliography of the TRON project (1984-1996)”, TRON Project International Symposium, 1996. TEPS’96, 144–175. (1996).
 • Takada H. and Tamaru K.: “Current Status and Future Directions of the ITRON Subproject”, Proceedings of the Thirteenth TRON Project International Symposium, pp. 16-21 (1996).
 • Yukihiko Shigesada, Noboru Koshizuka, and Ken Sakamura: “Design of VACL: A Visual Script Language System which Controls and Extends Applications on a Graphical User Interface Environment”, In Proceedings of the Thirteenth TRON Project International Symposium, IEEE CS Press, pp. 104-114 (1996).
 • Takada H., Wang C. and Sakamura K.: “Issues for Realizing a Scalable Real-Time Kernel for Function-Distributed Multiprocessors”, Proceedings of the Work in Progress Session of 17th IEEE Real-Time Systems Symposium, pp. 23-26 (1996).
 • Wang C., Takada H. & Sakamura K.: “Prioritized Inter-processor Synchronization in an ITRON-MP Implementation”, Proceedings of the 13th TRON Project International Symposium. (1996).
 • Wang C., Takada H. & Sakamura K.: “Priority inheritance spin locks for multiprocessor real-timesystems”, Parallel Architectures, Algorithms, and Networks, 1996. Proceedings. Second International Symposium on, 70–76. (1996).
 • S. Yura and K. Sakamura: “Real-Time Browser for the Digital Museum Available with Low-Cost Terminals and Low-Bandwidth Networks”, In Proceedings of the Thirteenth TRON Project International Symposium, IEEE CS Press, pp. 70-80 (1996).
 • Sakamura K. & Takada H.: “Technologies for Network Computing”, TRON Project International Symposium, 1996. TEPS’96, 115–115. (1996).
 • N. Koshizuka: “The Current Status and Future of the BTRON and Human-Machine Interface Subprojects”, In Proceedings of the Thirteenth TRON Project International Symposium, IEEE CS Press, pp. 22-27 (1996).
 • K. Sakamura: “TRON and the Digital Museum”, In Proceedings of the Thirteenth TRON Project International Symposium, IEEE CS Press (1996).
 • Mori H., Y. Mano H., Takada and Sakamura K.: “uTRON bus: A Real-Time Control LAN for Open Network Environment”, Proceedings of 3rd International Workshop on Real-Time Computing Systems and Applications (RTCSA), pp. 227-234 (1996).
 • N. Koshizuka, T. Muto, and K. Sakamura: “Human-Machine Interface Specifications in the “Computer Everywhere” Age”, In Proceedings of the Twelfth TRON Project International Symposium, IEEE Computer Society Press, pp. 87-96 (1995/11).
 • A. Watanabe and K. Sakamura: “Improving Design Dependability Based on the TRON Loose Standardization Approach”, In Proceedings of the Twelfth TRON Project International Symposium, IEEE Computer Society Press, pp. 43-52 (1995/11).
 • K. Sakamura: “Multilingual Computing as a Global Communications Infrastracture”, In Proceedings of the Twelfth TRON Project International Symposium, IEEE Computer Society Press, pp. 2-14 (1995/11).
 • Sakamura K., Tamura T., Katayama H. and Yamaguchi A.: “Panel Session: Multilingual Computing Project ata the University of Tokyo”, Proceedings of the Twelfth TRON Project International Symposium, IEEE Computer Society Press, p. 98 (1995/11).
 • K. Sakamura: “Panel Session: The Future of Mobile Computing”, In Proceedings of the Twelfth TRON Project International Symposium, IEEE Computer Society Press, p. 22 (1995/11).
 • H. Takada, and K. Sakamura: “Towards a Scalable Real-Time Kernel for Function-Distributed Multiprocessors”, In Proceedings of the IFAC/IFIP 20th Workshop on Real-Time Programming (WRTP) (1995/11).
 • H. Takada, and K. Sakamura: “Real-Time Scalability of Nested Spin Locks”, In Proceedings of the 2nd International Workshop on Real-Time Computing Systems and Applications (RTCSA), IEEE Computer Society Press, pp. 160-167 (1995/10).
 • H. Takada and K. Sakamura: “Compact, Low-Cost, but Real-Time Distributed Computing for Computer Augmented Environments”, In Proceedings of the 5th IEEE CS Workshop on Future Trends of Distributed Computing Systems (FTDCS), IEEE Computer Society, pp. 56-63 (1995/8).
 • N. Koshizuka, and K. Sakamura: “Multiuser Interface Architecture Using Structured Distributed Shared Memories”, In Proceedings of the IFIP TC2/WG2.7 Working Conference on Engineering for Human-Computer Interaction (EHCI ’95) , IFIP, Chapman & Hall, pp. 271-290 (1995/8).
 • A. Watanabe and K. Sakamura: “Design Fault Tolerance in Operating Systems Based on a Standardization Project”, In Proceedings of 25th International Symposium on Fault Tolerant Computing (FTCS-25), IEEE Computer Society Press, pp. 372-380 (1995/6).
 • View T.: “Bibliography of the TRON project (1984-1995)”, TRON Project International Symposium, 1995., Proceedings of the 12th, 110–140 (1995).
 • Sakamura K.: ” Multilingual Computing as a Global Communications Infrastructure”, Proceedings of the The 12th TRON Project International Symposium, 1995. (1995).
 • Koshizuka N. & Sakamura K.: “Multiuser Interface Architecture Using Structured Shared Distributed Shared Memory”, Proc. EWHCI’95. (1995).
 • Noboru Koshizuka and Ken Sakamura: “The Shared Interaction Object Architecture – Integration of Advanced GUI Techniques in Distributed Environments”, In Proceedings of the 1995 East-West International Conference on Human-Computer Interaction (EWHCI), Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag, p. 149-165 (1995).
 • T. Usaka, Y. Sasaki, H. Takada, and K. Sakamura: “A Software Development Environment for TRON-Specification Chips”, In Poster Session Material of the Eleventh TRON Project Symposium, TRON Association (1994/12).
 • Sakamura K.: “After a Decade of TRON, What Comes Next”, In Proceedings of the Eleventh TRON Project Symposium, pp. 2-16 (1994/12).
 • H. Takada, and K. Sakamura: “Experimental Implementations of Priority Inheritance Semaphore on ITRON-specific Kernel”, In Proceedings of the Eleventh TRON Project Symposium, IEEE Computer Society Press, pp. 106-113 (1994/12).
 • N. Koshizuka, and K. Sakamura: “Implementation of Label Metaphor Using Shared Interaction Object Architecture”, In Proceedings of the Eleventh TRON Project Symposium, IEEE Computer Society Press, pp. 52-62 (1994/12).
 • H. Takada, and K. Sakamura: “Real-Time Synchronization Protocols with Abortable Critical Sections”, In Proceedings of the 1st International Workshop on Real-Time Computing Systems and Applications (RTCSA) Seoul, Korea, pp. 48-52 (1994/12).
 • N. Koshizuka, and K. Sakamura: “Flexible User Interface Independence Functions in Shared Interaction Object Architecture”, In Proceedings of Groupware ’94, IPSJ, pp. 37-42 (1994/11).
 • Aki Watanabe and Ken Sakamura: “MLDD (Multi-Layered Design Diversity) Architecture for Achieving High Design Fault Tolerance Capabilities”, In Proceedings of the First European Dependable Computing Conference (EDCC), Springer-Verlag (LNCS 854), pp. 336-349 (1994/10).
 • K. Sakamura: “The Prospects Plan for Information Super Highway – TRON Project 10 Years! -“, In Proceedings of the Korea-Japan Joint Workshop on Electronics Technology ’94, Korea Electronics Technology Institute, pp. 15-67 (1994/10).
 • K. Sakamura: “Computer City”, In ARS ELECTRONICA 94 Intelligent Environment Band 1, PVS Verleger, pp. 131-137 (1994/6).
 • H. Takada, and K. Sakamura: “Predictable Spin Lock Algorithms with Preemption”, In Proceedings of the 11th IEEE Workshop on Real-Time Operating Systems and Software (RTOSS), IEEE Computer Society Press, pp. 2-6 (1994/5).
 • K. Sakamura: “Building Human Interface for Computerized Environments”, In Proceedings of the Tenth TRON Project Symposium, IEEE Computer Society Press, pp. 21-28 (1993/12).
 • H. Mori and K. Sakamura: “Complexity Optimization Technique for Sound Synthesis on Digital Sound Processing Architecture”, In Proceedings of the Tenth TRON Project Symposium, IEEE Computer Society Press, pp. 113-125 (1993/12).
 • K. Sakamura: “Enableware: Adaptive Technologies for Disabled People on the TRON Architecture”, In Proceedings of the Tenth TRON Project Symposium, IEEE Computer Society Press, pp. 166-168 (1993/12).
 • N. Koshizuka, and K. Sakamura: “Highly Responsive Implementation of the BTRON2 Window System”, In Proceedings of the Tenth TRON Project Symposium, IEEE Computer Society Press, pp. 78-93 (1993/12).
 • K. Sakamura: “Infrastructures for an Age of Computerized Environments”, In Proceedings of the Tenth TRON Project Symposium, IEEE Computer Society Press, pp. 2-14 (1993/12).
 • Noboru Koshizuka and Ken Sakamura: “Window Real-Objects: A Distributed Shared Memory for Distributed Implementation of GUI Applications”, in Proc. ACM Symposium on User Interface Software and Technology (UIST ’93), pp. 237-247, ACM (1993/11).
 • K. Sakamura: “TRON Hyper-Intelligent Building”, In Proceedings of IQ93 Conference, Real Estate Developers’ Association of Singapore and Asia-Pacific Exhibitions, pp. 1-11 (1993/7).
 • K. Sakamura and H. Takada: “Real-Time Processings in TRON Project”, In Proceedings of the RTP ’93, IPSJ and IEICE, pp. 1-8. IPSJ SIG Notes on Computer Architectures, Vol. 93, No. 20 (1993/3).
 • Osawa N. and Kimura N.: “A Programming Language: Kinari”, Proceedings of TRON Technical Workshop, Vol. 6, pp. 39-50 (1993).
 • Sakamura K.: “Adaptive Technologies for Disabled People on the TRON Architecture”, Proceedings of the Tenth TRON Project Symposium, pp. 166-168 (1993).
 • View T.: “Bibliography Of The Tron Project (1984-1993)”, TRON Project International Symposium. 1993., The 10th, 180–204. (1993).
 • Sakamura K.: “Enableware and the World of “Computer Everywhere””, Proceedings of TEPS ’93. (1993).
 • Matsui A., Koshizuka N. and Kobayashi M.: “How to Educate a True Beginner about Computers”, Proceedings of the Tenth TRON Project Symposium, pp. 95 (1993).
 • Takada H.: “To Be Standardized or Not To Be Standardized?”, Proceedings of the Tenth TRON Project Symposium, pp. 48-49 (1993).
 • H. Takada, and K. Sakamura: “Advances in the ITRON Specifications – Supporting Multiprocessor and Distributed Systems”, In Proceedings of the 9th TRON Project Symposium, IEEE Computer Society Press, pp. 89-95. (1992/12).
 • N. Koshizuka, M. Uematsu, N. Kimura, and K. Sakamura: “Design and Implementation of the Enableware Specification – A Human-Machine Interface for Physically Challenged People”, In Proceedings of the 9th TRON Project Symposium, IEEE Computer Society Press, pp. 23-39 (1992/12).
 • K. Sakamura: “Human Interface with Computers in Everyday Life”, In Proceedings of the 9th TRON Project Symposium, IEEE Computer Society Press, pp. 2-12. (1992/12).
 • A. Watanabe, H. Takada, and K. Sakamura: “The Multi-Layered Design Diversity Architecture: Application of the Design Diversity Approach to Multiple System Layers”, In Proceedings of the 9th TRON Project Symposium, IEEE Computer Society Press, pp. 116-121. (1992/12).
 • Y. Ueshima, M. Zeze, Y. Yamamoto, and K. Sakamura: “A Fundamental Study on Picture Motion TAD on BTRON Specification Operating System”, In Proceedings of the Eighth TRON Project Symposium, IEEE Computer Society Press, pp. 169-176 (1991/11).
 • H. Takada, and K. Sakamura: “Implementation of Inter-processor Synchronization/Communication and Design Issues of ITRON-MP”, In Proceedings of the Eighth TRON Project Symposium, IEEE Computer Society Press, pp. 44-56 (1991/11).
 • T. Yoshida, M. Matsuo, and S. Iwata: “The Approach to Multiple Instruction Execution in the Gmicro/400 Processor”, In Proceedings of the Eighth TRON Project Symposium, IEEE Computer Society Press, pp. 185-195 (1991/11).
 • K. Sakamura: “TRON Application Projects: Gearing Up for HFDS”, In Proceedings of the Eighth TRON Project Symposium, IEEE Computer Society Press, pp. 2-14 (1991/11).
 • N. Koshizuka, H. Takada, and K. Sakamura: “Window Shared Data Pool: A New Window System for BTRON2”, New Window System for BTRON2. In Proceedings of the Eighth TRON Project Symposium, IEEE Computer Society Press, pp. 151-168 (1991/11).
 • Yoshida H., Saitoh Y., Takada H. and Sakamura K.: “A Study on the Register Passing of Parameters on the TRON Specification Chip”, In Proceedings of TRON Technical Workshop, Vol. 3, No. 3, pp. 29-42 (1991).
 • K. Sakamura, and N. Kimura: “Functions of BTRON Enableware”, In Proceedings of the TRON Enableware Symposium ’90, pp. 1-16 (1990/3).
 • Sakamura K.: “Bibliography of the TRON Project (1984?1991)”, Proceedings of ihe TRON Enable Ware Syin 8(88), 90. (1990).
 • K. Oda, and K. Sakamura: “Educational Aspects of BTRON”, In Proceedings of the IFIP TC 3/WG 3.1 Working Conference, IFIP, pp. 65-72 (1989/6).
 • K. Sakamura: “Design Approach of BTRON Human Interface”, Systems and Computers in Japan, Vol. 19, No. 12, pp. 35-44 (1988/12).
 • Y. Imai, M. Ando, M. Kobayashi, Y. Kushiki, and K. Sakamura: “An Implementation Based on the BTRON Specification”, In Proceedings of the 33rd IEEE Computer Society International Conference, IEEE, pp. 22-24 (1988).
 • K. Sakamura, K. Kinbara, and Y. Tominaga. The TRON Project and: “Development of a TRON-Spec 32-Bit Microprocessor”, In Proceedings of 1988 Symposium on VLSI Circuits, The Japan Society of Applied Physics and the IEEE Solid-State Circuits Council in Cooperation with the IEICE. (1988).
 • Takada H. & Sakamura K.: “The TIPE/L programming language reference manual”, Proceedings of the Fifth TRON Project Symposium on TRON Project 1988, Pages: 119 – 132 (1988).
 • Sakamura K., Kimbara K. & Tominaga Y.: “The TRON project and development of a TRON-spec 32-bit microprocessor”, VLSI Circuits, 1988. Digest of Technical Papers., 1988 Symposium on, 1–4. (1988).
 • K. Sakamura: “Architecture of VLSI CPU in the TRON Project”, In Proceedings of the Second TRON Project Symposium, TRON Association, pp. 1-33 (1987/3).
 • K. Sakamura: “BTRON: Business-oriented Operating System in the TRON Project”, In Proceedings of the Second TRON Project Symposium, TRON Association, pp. 71-95 (1987/3).
 • K. Sakamura: “Keyboard Unit in the TRON Project”, In Proceedings of the Second TRON Project Symposium, TRON Association, pp. 96-99 (1987/3).
 • T. Wasano, M. Ohminami, Y. Kobayashi, T. Ohkubo, and K. Sakamura: “Design Principle and Configuration of CTRON”, In Proceedings of FJCC ’87 – 1987 Fall Joint Computer Conference (1987).
 • Kushiki Y., Kabasawa T., Kubota J. & Sakamura K.: “Multilingual Information Processing on BTRON Specification Operating System”, position paper of Panel Session F-3W (Recent Advances in Asian Multilingual DP and Computing) of COMPSAC, October 126. (1987).
 • M. Kobayashi, S. Takenouchi, Y. Kushiki, and K. Sakamura: “The Software Structure of Extended Nucleus Based on BTRON Specification”, In Proceedings of FJCC ’87 – 1987 Fall Joint Computer Conference, pp. 153-158 (1987).
 • Sakamura K.: “TheObjectivesof theTRON Project”, froc. Third TRON Project Symp., Springer-Verlag, Tokyo, 3–l. (1987).
 • Shimizu T. & Sakamura K.: “Automatic tuning of multi-task programs for real-time embedded systems”, Proceedings of the 8th international conference on Software engineering, 350–357. (1985).
 • K. Sakamura: “Development of TRON Chip: a Single Chip VLSI Computer Architecture in the 1990’s”, In Proceedings of IFIP TC 10/WG 10.5 International Conference on Very Large Scale Integration, IFIP, pp. 115-124 (1985).
 • SHIMIZU T. & SAKAMURA K.: “Generalization of knowledge base in the expert system for microprogramming”, Systems, computers, controls 15(1), 20–29. (1984).
 • SHIMIZU T. & SAKAMURA K.: “Microprogram development system based on knowledge engineering, Mixer”, Systems, computers, controls 14(5), 1–8. (1984).
 • Maekawa M., Sakamura K., Ichikawa C. & Shimizu T.: “Multi-media machine”, Proc IFIP 9th World Comput Congress, Paris,(September 1983), 71–77. (1983).
 • Sakamura K., Sekino A., Kodaka T., Liehara T. & Aiso H.: “VLSI and System Architecture-The Development of System 5G”, Proc. of Int. Conf. on Fifth Generation Computer Systems, Oct. (1981).
 • Ishikawa C., Sakamura K. & Maekawa M.: “Dynamic Tuning of operating systems”, Proceedings of the 14th IBM Computer SCience Symposium on Operating Systems Engineering, 119–142. (1980).
 • Sakamura K., Nakano K., Kato Y. & Aiso H.: “A new approach to an adaptive computer?an automatic recovery mechanism to prevent the occurrence of subtract errors”, Proceedings of the 6th annual symposium on Computer architecture, 31–41. (1979).

Japanese conference:

 • SHIMOKAWA Isao, MIYAZAKI Nobuyuki, SHIDA Masaaki, OOKUMA Yasuyuki, HAYAKAWA Miki, KOSHIZUKA Noboru, SAKAMURA Ken: “Multiple Access in Wireless Communication System for Sensor-net”, Proceedings of the IEICE General Conference, Vol. 2004, No. 1, pp. 675 (2004/3/8).
 • KOBAYASHI S., KOSHIZUKA N. & SAKAMURA K.: “An H. 263 Decoder Case Study of T-Engine: The Embedded Software Design Platform”, Joho Shori Gakkai Shinpojiumu Ronbunshu 2004(8) 209-213 (2004).
 • TERADA M., MORI K., ISHII K., HONGO S., USAKA T., KOSHIZUKA N., SAKAMURA K. & SAKAMURA K.: “TENeT: An Architecture for Distributed Smartcards”, Joho Shori Gakkai Shinpojiumu Ronbunshu 2004(11) 4A-4 (2004).
 • Nishiyama Satoshi, Yamada Mitsuru, Koshiduka Noboru, Sakamura Ken: “Proposal of Agent Platform for Ubiquitous Services”, IPSJ SIG Notes, 2004(107), 7–12 (2004).
 • WATANABE SHINGO, NISHIYAMA SATOSHI, HATTORI GEN, ONO CHIHIRO, KOSHIZUKA NOBORU, SAKAMURA KEN: “Location Detection Method for Ubiquitous Environment using Contactless IC Cards”, N/A (2003/4/25).
 • OTA Haruki, NAKAO Koji, TANAKA Toshiaki, NISHIYAMA Satoshi, KOSHIZUKA Noboru, SAKAMURA Ken: “Consideration on compaction of X.509 certificates for contactless integrated circuits cards”, Proceedings of the IEICE General Conference, Vol. 2003, , pp. 202 (2003/3/3).
 • SHINDO K., KOSHIZUKA N. & SAKAMURA K.: “Ubiquitous Information System for Digital Museum Using Contactless Smart Cards”, available in http://www. ssgrr. it/en/ssgrr2003w/papers/220. pdf. (2003).
 • KOSHIZUKA Noboru, SAKAMURA Ken: “eTRON : Entity and Economy TRON”, IPSJ SIG Notes, CSEC, Vol.2002, No.122, pp. 61-66 (2002/12).
 • Aono Hiroshi, Ishii Kazuhiko, Mori Kensaku, Hongo Sadayuki, Koshizuka Noboru and Sakamura Ken: “Securely Transferable Entity Platform for Mobile Communications”, IPSJ SIG Notes, CSEC, Vol.2002, No.122, pp. 67-72 (2002/12).
 • SUMIKOSHI Kazuya, KIMURA Yoshimasa, TOMONO Akira, WAKAHARA Toru, SAKAMURA Ken: “Biometric Authentication Using One-Way-Hashed Reference Data”, Technical report of IEICE. OFC, Vol. 99, No. 665, pp. 27-34 (2000/3/3).
 • Noboru Koshizuka, Katsunori Shindo, Yosuke Imada, Yukihiko Shigesada, Yosuke Ishiwatari, Tomonori Usaka, Ken Sakamura: “HyperGallery: A Museum Information Space Integrating Real and Virtual Galleries for Digital Museums”, Workshop on Interactive Systems and Software 2000 (WISS 2000), pp. 101-110 (2000).
 • Sawada Kenichi, Koshizuka Noboru, Sakamura Ken: “Digital Microscope: A Realtime Viewer for Huge Images”, IPSJ SIG Notes, HCI, Vol.98, No.75, pp. 55-62 (1998/8).
 • Kenichi Sawada, Noboru Koshizuka and Ken Sakamura: “Digital Microscope: A Realtime Viewer for Huge Images”, SIG NOTE on Human Interface, Vol. 98-HI-79, No. 10, pp. 55-62 (1998).
 • Yura Shunsuke, Sakamura Ken: “The Browser with Tool Metaphor for the Digital Museum Multimedia Multi-User Dungeon System”, In Proceedings of the 55th National Congress of IPSJ (4), IPSJ, pp. 93-94 (1997/9/24).
 • Wang Cai-Dong, Takada Hiroaki, Sakamura Ken: “An Experimental Implementation of Scalable Multiprocessor Real-Time Kerne1”, IEICE technical report. Computer systems, Vol. 96, No. 597, pp. 9-13 (1997/3/19).
 • Takada Hiroaki, Sakamura Ken: “Schedulability of Generalized Multiframe Task Sets with Static Priority Scheduling”, IEICE technical report. Computer systems, Vol. 96, No. 596, pp. 29-35 (1997/3/18).
 • H. Mori and K. Sakamura: “Comparison between the Howling Cansel Algorithm for the Voice Chat System of MUD”, In Proceedings of the 55th National Congress of IPSJ (4), IPSJ, pp. 95-96 (1997).
 • H. Takada and K. Sakamura, A Novel Approach to Multiprogrammed: “Multiprocessor Synchronization for Real-Time Kernels”, Technical Report 97-01, Dept. of Information Science, University of Tokyo (1997/1).
 • Yukihiko Shigesada, Noboru Koshizuka, and Ken Sakamura: “The Research of Visual Application Control Language (VACL)”, In Proceedings of the 55th National Congress of IPSJ (4), IPSJ, pp. 39-40 (1997).
 • T. Usaka and K. Sakamura: “The Multi-Server MUD System for the Digital Museum”, In Proceedings of the 55th National Congress of IPSJ (4), IPSJ, pp. 91-92 (1997).
 • Takada Hiroaki, Sakamura Ken: “Scalable Implementations of Multiprocessor Real-Time Kernels”, IEICE technical report. Computer systems, Vol. 95, No. 603, pp. 1-6 (1996/3/22).
 • Wang Cai-Dong, Takada Hiroaki, Sakamura Ken: “Performance Evaluation of Priority Inheritance Spin Locks”, IEICE technical report. Computer systems, Vol. 95, No. 603, pp. 47-54 (1996/3/22).
 • C.-D. Wang, H. Takada, and K. Sakamura: “Performance Evaluation of Priority Inheritance Spin Locks”, In IEICE Technical Report (Proceedings of RTP’96), Vol. 95, Institute of Electronics, Information and Communication Engineers, pp. 47-54 (1996/3).
 • H. Takada, and K. Sakamura: “Scalable Implementations of Multiprocessor Real-Time Kernels”, In IEICE Technical Report (Proceedings of RTP’96), Vol. 95, Institute of Electronics, Information and Communication Engineers, pp. 1-6 (1996/3).
 • H. Takada, and K. Sakamura: “Towards a Scalable Real-Time Kernel for Asymmetric Multiprocessor Systems”, IEICE SIG Report (Proceedings of RTP’95), RT 94-573, IEICE, pp. 1-8 (1995/3).
 • Takada H. and Sakamura K.: “Controlling Priority Inversion using Abortions”, Tech. Rep. 95-02, Department of Information Science, Faculty of Science, University of Tokyo (1995/1).
 • WATANABE Aki, SAKAMURA Ken: “Implementation of Backward Error Recovery Mechanism Through Exchanging Diverse Operating Systems”, Technical report of IEICE. FTS, 94(402) 1-6 (1994/12/15).
 • N. Koshizuka, and K. Sakamura: “Shared Interaction Object Architecture: A GUI Architecture Facilitating Cooperation among GUI Applications in Distributed Environments”, In Proceedings of Workshop on Interactive Systems and Software (WISS’94), Japan Society for Software Science and Technology, Kindaikagaku-Sha, pp. 65-74 (1994/12).
 • WATANABE Aki, SAKAMURA Ken: “An Operating System Design Fault-Tolerance Scheme by Switching Between Diverse Implementations”, Technical report of IEICE. FTS, 94(128) 29-36 (1994/6/28).
 • Takada Hiroaki, Sakamura Ken: “Adaptability and Standardization in the μITRON Specification”, IEICE technical report. Computer systems, Vol. 93, No. 516, pp. 71-78 (1994/3/17).
 • H. Takada, and K. Sakamura: “Adaptability and Standardization in theμ ITRON Specification”, Proceedings of the RTP ’94, pp. 71-78. IEICE SIG Notes, CPSY 93-61 (1994/3).
 • T. Takeuchi, H. Takada, and K. Sakamura: “An Implementation of a Test Data Generator for an OS Based on the ITRON specification”, Proceedings of TRON Technical Workshop, Vol. 6, No. 1, pp. 1-10 (1994/3).
 • T. Tanuma, N. Koshizuka, and K. Sakamura: “Design and Implementations of Tools for Manipulating OS Resources on BTRON”, In Proceedings of TRON Technical Workshop, Vol. 6, No. 1, pp. 27-36 (1994/3).
 • K. Sakamura: “Enableware and Ubiquitous Computing Environments”, In Proceedings of the TRON Enableware Symposium ’93, pp. 2-5 (1993/12).
 • Takada H. and Sakamura K.: “A Bounded Spin Lock Algorithm with Preemption”, Tech. Rep. 93-2, Department of Information Science, Faculty of Science, University of Tokyo (1993/7).
 • M. Uematsu, N. Koshizuka, and K. Sakamura: “A Proposal of Multilingual Representation Mechanism on BTRON”, Proceedings of TRON Technical Workshop, Vol. 5, No. 2, pp. 1-18 (1993/3).
 • A. Watanabe, H. Takada, and K. Sakamura: “An Application of the MLDD (Multi-layered Design Diversity) Architecture Reliability Model”, Proceedings of TRON Technical Workshop, Vol. 5, No. 2, pp. 75-82 (1993/3).
 • R. Kondo, N. Koshizuka, H. Takada, and K. Sakamura: “An Extension of BTRON HMI Specification for Multi-user Applications”, Proceedings of TRON Technical Workshop, Vol. 5, No. 2, pp. 31-37 (1993/3).
 • H. Maezawa, H. Takada, and K. Sakamura: “Design and Implementation of NIEP: Light-weight Protocol for Efficient Realtime Communications”, Proceedings of TRON Technical Workshop, Vol. 5, No. 2, pp. 51-65 (1993/3).
 • H. Takada, and K. Sakamura: “Intra-Processor and Inter-Processor Synchronizations in Real-Time Multiprocessor Systems”, In Proceedings of the RTP ’93, IPSJ and IEICE, pp. 41-48. IPSJ SIG Notes on Computer Architectures, Vol. 93, No. 20 (1993/3).
 • N. Koshizuka, and K. Sakamura: “An Overview of the BTRON Enableware”, In Proceedings of the TRON Enableware Symposium ’92, pp. 12-21 (1992/12).
 • Koshizuka N. and Sakamura K.: “Software Architecture and Application Program Interface Model for the BTRON GUI Shell”, Tech. Rep. 92-4, Department of Information Science, Faculty of Science, University of Tokyo (1992/6).
 • N. Koshizuka, R. Kondo, and K. Sakamura: “A Proposal of Special User Interface Parts Model”, Proceedings of TRON Technical Workshop, Vol. 4, No. 3, pp. 35-62 (1992/3).
 • Y. Saito, H. Takada, and K. Sakamura: “Specifying and Testing ITRON Using A Formal Specification Description Language”, Proceedings of TRON Technical Workshop, Vol. 4, No. 3, pp. 63-74 (1992/3).
 • N. Koshizuka, H. Takada, and K. Sakamura: “Window Shared Data Pool”, IPSJ SIG Notes on Operating System, 52-2, IPSJ (1991/9).
 • K. Sakamura: “Media and Computerized Living”, IPSJ SIG Notes on Information Media, 1-1, IPSJ, pp. 1-6 (1991/5).
 • Uematsu M., Koshizuka N., Takada H. and Sakamura K.: “BTRON Multilingual Panel Manager”, Proceedings of TRON Technical Workshop, Vol. 4, No. 1, pp. 1-15 (1991).
 • Y. Saito, H. Yoshida, H. Takada, and K. Sakamura: “Godzilla’s Guide to Developing a Programming Environment for a New CPU”, In Proceedings of the 32th Programming Symposium, IPSJ, pp. 131-142 (1991/1).
 • N. Kimura, and K. Sakamura: “Design and Implementation of Enableware Specification for BTRON”, Proceedings of TRON Technical Workshop, Vol. 3, No. 1, pp. 1-15 (1990/6).
 • N. Koshizuka, N. Inoue, H. Takada, N. Nishio, and K. Sakamura: “Interface Manager Based on Abstract Event for BTRON”, Proceedings of TRON Technical Workshop, Vol. 2, No. 4, pp. 1-21 (1990/2).
 • N. Nishio, and K. Sakamura: “Considerations on Designing the ITRON Specification for a Tightly-Coupled Multiprocessor Environment – Real-Time Scheduling of the ITRON External Kernel -“, Proceedings of TRON Technical Workshop, Vol. 2, No. 3, pp. 53-62 (1989/10).
 • K. Sakamura: “TRON Project and Its Background”, In Proceedings of Microcomputer Conference in Japan ’89, JEIDA, pp. 25-33 (1989/5).
 • T. Takahashi, N. Ito, T. Hoshino, Y. Watanabe, K. Sakamura, H. Takada, H. Nakamura, and N. Nishio: “Development of a Parallel Computer System Using TRON Chip and Its Application to Physics”, Proceedings of TRON Technical Workshop, Vol. 2, No. 1, pp. 21-30 (1989/4).
 • H. Takada, and K. Sakamura: “Configuration Management and Version Control in TIPE System”, In Proceedings of TRON Technical Workshop, Vol. 1, No. 2, pp. 21-31 (1988/10).
 • T. Matsuse, and K. Sakamura: “Features of the Standard TAD for Interchanging the Data of Application Programs”, In Proceedings of TRON Technical Workshop, Vol. 1, No. 2, pp. 1-9 (1988/10).
 • K. Sakamura: “Concept of TRON Enableware”, In Proceedings of the TRON Enableware Symposium ’88, pp. 1-3 (1988/7).
 • K. Sakamura: “Design Concepts of Micro-ITRON”, Proceedings of TRON Technical Workshop, Vol. 1, No. 1, pp. 1-17 (1988/6).
 • K. Tsurumi, A. Kanuma, and K. Sakamura: “Applying of μBTRON Bus to Music LAN”, In Proceedings of the Fourth Realtime-Architecture-TRON Technical Workshop, IEICE, pp. 28-32 (1988/2).
 • K. Sakamura: “Instruction Format of TRON VLSI CPU”, In Proceedings of the Third Realtime-Architecture-TRON Technical Workshop, IEICE, pp. 8-39 (1987/10).
 • K. Sakamura: “Multi-language Character Sets Handling in TAD”, In Proceedings of the Third Realtime-Architecture-TRON Technical Workshop, IEICE, pp. 56-69 (1987/10).
 • T. Wasano, M. Ohminami, Y. Kobayashi, T. Ohkubo, and K. Sakamura: “Design Principles and Configuration of CTRON”, In Proceedings of the Second Realtime-OS-TRON Technical Workshop, IEICE, pp. 25-39 (1987/7).
 • Y. Kushiki, and K. Sakamura: “The Operating System Based upon BTRON Specification on an 80286”, IPSJ SIG Notes on Microcomputer(ARC), Vol.1987 No.42 – 4 (1987/6).
 • K. Sakamura: “File Management System in BTRON”, In Proceedings of the First Realtime-OS-TRON Technical Workshop, IEICE, pp. 2-21 (1987/4).
 • K. Sakamura, T. Ohnishi, E. Tange, Y. Kushiki, and K. Oda: “BTRON MMI Standardization Project”, In Proceedings of the Second TRON Project Symposium, TRON Association, pp. 100-138 (1987/3).
 • K. Sakamura: “The Present and Future of the ITRON Real-Time Operating Architecture”, IPSJ SIG Notes on Computer Architecture(ARC), Vol.1986 No.19, pp.1-12 (1986/3).
 • K. Sakamura: “ITRON – Real-Time Operating System: Architecture and Future Perspective”, IPSJ SIG Notes on Computer Architecture, 61-1, IPSJ, pp. 1-12 (1986).
 • K. Sakamura: “Method of Input Japanese Characters in the BTRON Environment”, IPSJ SIG Notes on Japanese Input, 7-2, IPSJ, pp. 1-8 (1986).
 • K. Sakamura: “BTRON Super Personal Computer”, IPSJ SIG Notes on Computer Architecture(ARC), 57-4, IPSJ, pp. 59-64 (1985).
 • K. Sakamura: “TRON: Total Architecture”, In Proceedings of Architecture Workshop in Japan ’84, IPSJ, pp. 41-50 (1984/8).
 • K. Sakamura: “A Draft Plan of Standard Realtime Operating System for Microprocessors: TRON – 1. Architecture”, In Proceedings of the 28th National Convention IPSJ, IPSJ, pp. 273-274 (1984).
 • M. Umeda, and K. Sakamura: “A Draft Plan of Standard Realtime Operating System for Microprocessors: TRON – 2. Kernel (1)”, In Proceedings of the 28th National Convention IPSJ, IPSJ, pp. 275-276 (1984).
 • A. Matsui, and K. Sakamura: “A Draft Plan of Standard Realtime Operating System for Microprocessors: TRON – 3. Kernel (2)”, In Proceedings of the 28th National Convention IPSJ, IPSJ, pp. 277-278 (1984).
 • T. Shimizu, and K. Sakamura: “A Draft Plan of Standard Realtime Operating System for Microprocessors: TRON – 4. Development Environment”, In Proceedings of the 28th National Convention IPSJ, IPSJ, pp. 279-280 (1984).
 • K. Sakamura: “I-TRON Architecture”, In Proceedings of the 29th National Convention IPSJ, IPSJ, pp. 1555-1556 (1984).
 • M. Umeda, and K. Sakamura: “I-TRON/68K”, In Proceedings of the 29th National Convention IPSJ, IPSJ, pp. 1557-1558 (1984).
 • A. Matsui, and K. Sakamura: “I-TRON/86”, In Proceedings of the 29th National Convention IPSJ, IPSJ, pp. 1559-1560 (1984).
 • K. Sakamura: “Real-Time Operating System – ITRON”, IPSJ SIG Notes on Operating System, 24-10, IPSJ, pp. 59-64 (1984).

Other journal and articles:

 • Sakamura K.: “Ubiquitous ID Center has authorized 2 types of RFID chips made by Fujitsu as the Standard ucode tag”, uID Center Dec. (2004).
 • TERADA T., TSUKAMOTO M., HAYAKAWA K. & KASHITANI A.: “Ubiquitous Computing Using Rule-Based I/O Control Devices”, NEC RESEARCH AND DEVELOPMENT 44(4), 321–327. (2003).
 • N. Koshizuka and K. Sawada: “Digital Film Restoration of “Tokyo Story”, From Behind the Camera: A New Look at the World of Director Yasujiro Ozu Based on Private Materials of the Late Yuharu Atsuta”, The University Museum, The University of Tokyo (1998).
 • Koshizuka N. and Sawada K.: “From Behind the Camera: A New Look at the World of Director Yasujiro Ozu – Based on Private Materials of the Late Yuharu Atsuta”, The University Museum, The University of Tokyo (1998).
 • Sakamura K.: “In: The Virtual Architecture – “The Difference between the Possible and the Impossible” in Architecture”, The University Museum, The University of Tokyo (1997).
 • K. Sakamura: “Intelligente Architektur fur die Digitale Zukunft, Birkhauser”, In Virtual Cities-Die Neuerfindung der Stadt im Zeitalter Derglobalen Vernetzung, pp. 210-217 (1997).
 • K. Sakamura: “The Digital Museum: “The Museum of the Future” or “The Invisible Museum”, In The Virtual Architecture- “The Difference between the Possible and the Impossible” in Architecture”, The Universitu Museum, The University of Tokyo (1997).
 • H. Takada: “Studies on Scalable Real-Time Kernels for Function-Distributed Multiprocessors”, PhD Thesis, School of Science, Univ. of Tokyo (1996/9).
 • Sakamura K.: “BTRON1 Standard Programming Handbook”, Personal Media. (1992).
 • K. Sakamura: “TRON-concept Intelligent House”, The Japan Architect, pp. 35-40 (1990/4).
 • K. Sakamura: “Coming Computer Society and the Support for the Handicapped”, Shitai Fujiyuu Kyouiku, No. 98, pp. 4-23 (1990).
 • K. Sakamura: “TRON in the Future”, In The Planning of the Future, K, Takeuchi, Ed. University of Tokyo Press (1990).
 • K. Sakamura: “TRON-concept Intelligent House”, Living Life, No. 192, pp. 6-10 (1990).
 • H. Takada, and K. Sakamura: “The Data Portability and the TULS/TACL Environment in TRON”, The Theory of Numerical Information Environment and Its Development (1989/6).
 • K. Sakamura: “TRON Project – in Search of Better Interaction Between the Computer and the Individual”, The University of Tokyo Library Bulletin, Vol. 27, No. 7/8, pp. 59-70 (1988/10).
 • T. Wasano, Y. Kobayashi, and K. Sakamura: “CTRON Reference Model”, In TRON Project 1988, Springer-Verlag, pp. 145-155 (1988).
 • K. Sakamura: “CTRON: An Overview”, In TRON Project 1987, Springer-Verlag, pp. 154-156 (1987).
 • K. Sakamura: “Future of the Computer”, In Challenging the Frontiers of Technology. Nikkei Science, pp. 179-210 (1985).
 • M. Hatayama and K. Sakamura: “Intelligent Technology and Computer Science”, In Thinking about Science and Technology. Shobunsha (1985).
 • Aiso H., Iizuka H. & Sakamura K.: “Dynamic Architecture”, Kyoritsu Shuppan Co., Ltd. (1980).

Books:

  • K. Sakamura: “μITRON 3.0: An Open and Portable Real-time Operating System for Embedded Systems: Concept and Specification”, IEEE CS Press (1998).
  • K. Sakamura: “TRON Human Interface Specifications”, Personal Media Corporation (1996/3).
  • K. Sakamura: “CTRON Technical Committee of TRON Association. Communication ControlInterface(CMISE), Vol. 9 of New Edition of CTRON InterfaceSpecification. Ohmsha, Ltd.”, Ohmsha, Ltd. (1993/9).
  • K. Sakamura: “CTRON Technical Committee of TRON Association. Data Storage ControlInterface(General File Management, Database Management), Vol. 4 of NewEdition of CTRON Interface Specification. Ohmsha, Ltd.”, Ohmsha, Ltd. (1993/9).
  • K. Sakamura: “CTRON Technical Committee of TRON Association. Design Guidance :FaultTolerance, Appendix 1 of New Edition of CTRON Interface Specification.Ohmsha, Ltd.”, Ohmsha, Ltd. (1993/9).
  • K. Sakamura: “CTRON Technical Committee of TRON Association. Execution ControlInterface, Operation Administration and Maintenance ManagementInterface, Vol. 5 of New Edition of CTRON Interface Specification.Ohmsha, Ltd.”, Ohmsha, Ltd. (1993/9).
  • K. Sakamura: “CTRON Technical Committee of TRON Association. Design Guidance :Software Portability, Appendix 2 of New Edition of CTRON InterfaceSpecification. Ohmsha, Ltd.”, Ohmsha, Ltd. (1993/8).
  • K. Sakamura: “CTRON Technical Committee of TRON Association. I/O Control Interface,Vol. 3 of New Edition of CTRON Interface Specification. Ohmsha, Ltd.”, Ohmsha, Ltd. (1993/8).
  • K. Sakamura: “CTRON Technical Committee of TRON Association. Kernel Interface,Vol. 2 of New Edition of CTRON Interface Specification. Ohmsha, Ltd.”, Ohmsha, Ltd. (1993/8).
  • K. Sakamura: “CTRON Technical Committee of TRON Association. Communication ControlInterface(MHS/MTA, MHS/MS, OSI/TP), Vol. 8 of New Edition of CTRONInterface Specification. Ohmsha, Ltd.”, Ohmsha, Ltd. (1993/3).
  • K. Sakamura: “CTRON Technical Committee of TRON Association. Communication ControlInterface(CASE/P, FTAM, Syntax Conversion Utilities), Vol. 7 of NewEdition of CTRON Interface Specification. Ohmsha, Ltd.”, Ohmsha, Ltd. (1993/2).
  • K. Sakamura: “CTRON Technical Committee of TRON Association. Communication ControlInterface(Layer Common, Basic Communication Control), Vol. 6 of NewEdition of CTRON Interface Specification. Ohmsha, Ltd.”, Ohmsha, Ltd. (1993/2).
  • K. Sakamura: “CTRON Technical Committee of TRON Association. Communication ControlInterface(ISDN User Control), Speech Path Control Interface, Vol. 10of New Edition of CTRON Interface Specification. Ohmsha, Ltd.”, Ohmsha, Ltd. (1993/1).
  • K. Sakamura: “mITRON 3.0 Standard Handbook”, PersonalMedia Corporation (1993).
  • K. Sakamura: “TRON Human Interface Specifications. TRONAssociation: English Version of TRON Human Interface Specifications for Computers in Everyday Life”, Personal Media Corporation (1993).
  • K. Sakamura: “CTRON Technical Committee of TRON Association. Outline of CTRON,Vol. 1 of New Edition of CTRON Interface Specification”, Ohmsha, Ltd. (1992/11).
  • K. Sakamura, Ed. : “BTRON1 Programing Standard Handbook”, PersonalMedia Corporation (1992).
  • K. Sakamura, Ed. : “BTRON2 Kernel Standard Handbook”, PersonalMedia Corporation (1992).
  • K. Sakamura, Ed. : “ITRON Standard Guidebook ’92-’93”, PersonalMedia Corporation (1992).
  • K. Sakamura, Ed. : “ITRON/FILE Standard Handbook”, PersonalMedia Corporation (1992).
  • K. Sakamura, Ed. : “TRON Standard System Bus TOBUS”, TRONAssociation (1992).
  • K. Sakamura, Ed. : “TRON Standard System Bus TOXBUS”, TRONAssociation (1992).
  • K. Sakamura, Ed. : “TRON-specification CHIP Standard Guidebook”, PersonalMedia Corporation (1992).
  • K. Sakamura, Ed. : “TRON-specification FPU Standard Handbook”, PersonalMedia Corporation (1992).
  • K. Sakamura: “BTRON1 Specification AV Manager Specification”, TRONAssociation (1991).
  • K. Sakamura: “TRON Specification Chip Architecture Overview”, TRON Association (1991).
  • K. Sakamura: “TRON-specification VLSI CPU StandardHandbook”, Personal Media Corporation (1991).
  • K. Sakamura: “BTRON2 Specifications Software Specifications – ver0.1”, Sakamura Laboratory, Faculty of Science, University of Tokyo (1990).
  • K. Sakamura: “ITRON Specification ITRON2”, TRONAssociation (1990).
  • K. Sakamura: “mITRON Specification”, TRONAssociation (1990).
  • K. Sakamura: “Specification of the Chip Based on the TRONArchitecture”, TRONAssociation (1990).
  • K. Sakamura: “TRON Specification Chip Standard AssemblerSpecifications”, TRON Association (1990).
  • K. Sakamura: “TRON Specification Chip: Guide Book for theConstruction of Evaluation Systems”, TRON Association (1990).
  • K. Sakamura: “BTRON1 Specification Software Specification”, TRONAssociation (1989).
  • K. Sakamura: “BTRON/286 Specification Summary”, TRONAssociation (1988).
  • K. Sakamura: “BTRON: TRON Keyboard Operation Summary”, TRONAssociation (1988).
  • K. Sakamura: “Enableware Specification -Extracts from BTRON MMIExternal Specification”, TRONAssociation (1988).
  • K. Sakamura: “ITRON Specification”, TRONAssociation (1987).

Others
K. Sakamura Ed.: “TRON Specification”.

K. Sakamura: “TRONWARE”, Vol.1 – 111. (1990 – )”.